Stichting Sahelp

Hier vindt u informatie over het ontstaan, de werkwijze, financiën etc. van Sahelp.

Voor onze werkwijze, de samenstelling van het bestuur en hun persoonlijke verhaal

Voor ondersteuning van onze projecten door donaties, legaat of periodieke schenking

Voor informatie over het ontstaan en belangrijke personen van het eerste uur

Wilt u contact met ons, heeft u een vraag of boodschap mail ons dan

Onze Werkwijze

In de periode dat Sahelp startte, eind jaren zeventig, handelden de initiatiefnemers vanuit een gevoel van gedrevenheid en vanuit medemenselijkheid. Deze handelswijze hebben we lang kunnen volhouden. Bij de overgang van goederen zenden naar projecten ondersteunen is dit veranderd. Hoewel de gedrevenheid en medemenselijkheid altijd zijn gebleven ontkwamen we er niet aan om criteria te stellen om te kunnen beoordelen of de aanvraag paste binnen de doelstelling van onze stichting.

Enkele belangrijke criteria voor ondersteuning zijn: - directe verbetering van de levensomstandigheden, - bevorderen van zelfredzaamheid, - eigen bijdrage van de bevolking, - borging van continuïteit, - vormings-/opleidings component en goede rapportage.

Sahelp richt zich op mensen in Burkina Faso, die weliswaar kwetsbaar zijn, maar die door eigen inzet en met hulp van Sahelp hun bestaan beter willen maken en meer grip op hun bestaan willen krijgen. Met als uiteindelijk doel, dat zij zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien.

Deze ondersteuning gebeurt met vallen en opstaan. Fouten maken mag, die ervaring benutten we in het project en nemen we mee naar volgende projecten.

Het helpt daarbij dat een aantal bestuursleden op verschillende werkterreinen een aantal jaren werkzaam zijn geweest in Burkina Faso. Tweejaarlijks brengen we een evaluatiebezoek aan de verschillende projecten. We bereiden ons goed voor, maken een programma en plannen de afspraken.

Tijdens het bezoek bekijken we wat er met de donaties is gedaan en wat de impact is geweest en nog zal zijn. Daarbij bespreken we ook de toekomstplannen. De opgedane ervaringen leggen we vast om deze later binnen het Bestuur te bespreken.

Duurzaamheid

Als Sahelp streven we daar waar mogelijk naar duurzaamheid binnen onze projecten. We ondersteunen dan ook de productie van Cookits.

Binnen het Ceca integrale plattelandsprogramma wordt de land- en tuinbouw zo duurzaam mogelijk gemaakt. Dit wordt gedaan door het verzamelen en composteren van mest en organische materialen, de aanleg van anti-erosie stroken, de aanleg van halve manen om water vast te houden en aanplant van bomen. Bij de bouw van dammen worden aanwezige bouwmaterialen als zand en rotsblokken gebruikt voor de bouw.

Op afgelegen plaatsen wordt met behulp van zonnepanelen elektriciteit opgewekt, zodat ook 's-avonds kan worden gestudeerd.

Global Goals

In 2015 formuleerde de Verenigde Naties een plan voor de periode 2016-2030 waarin 17 wereld doelen (global goals) worden geformuleerd die in 2030 gehaald dienen te worden.

Wat blijkt; Sahelp richt zich in haar projecten al onbewust op 12 van de geformuleerde doelen 1. geen armoede 2. geen honger 3. goede gezondheid en welzijn 4. kwaliteitsonderwijs 6. schoon water en sanitair 7. betaalbare en duurzame energie 8. eerlijk werk en economische groei 10. ongelijkheid verminderen 13. klimaatactie 14. leven in het water 15. leven op het land 17. partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Voeg daarbij dat Burkina Faso behoort tot de 10 armste landen ter wereld en het is duidelijk dat onze hulp zeer welkom is

Binnen Global Goals Oss bij activiteit Wereldwijd wordt Sahelp als een belangrijke partner gezien. 
Het beleid

Jaarlijks wordt er een beleidsplan opgesteld. Hierin worden zijn onder andere het jaarplan en de begroting opgenomen..

Financiering van projecten

In de beginjaren kochten we materialen, die we met vrachtauto's door de Sahara naar Burkina Faso transporteerden. De betrokkenheid vanuit de Osse en Heesche gemeenschap was ongekend groot. We organiseerden kerstconcerten, wandeltochten en collectes, hielden aktieweken, benaderden de Rotary en bedrijven waarmee geld werd opgehaald.

Met het opgehaalde geld kochten we de aangevraagde goederen (alle nieuw). Doordat de transporten over land te gevaarlijk en later de transporten over zee te duur werden hebben we ons toegelegd op ondersteuning van projecten.

Gedurende meer dan 10 jaar werd in theater de Lievekamp een lach- en lied festival met bekende artiesten gehouden. Op dit moment worden er kleinschalige acties gehouden, doen we mee in de Goede Doelen Week en richten we ons op instellingen en bedrijven die ons willen ondersteunen.Financiën

Sahelp is aangesloten bij het Centraal Bureau Fondswerving (CBF). Het CBF vraagt jaarlijks op een door hen voorgeschreven wijze verantwoording af te leggen over de ontvangen gelden en de hiermee gefinancierde projecten.

Om hieraan te kunnen voldoen schakelen we voor de jaarrekening een erkende accountant in. Vanuit Sahelp wordt het bestuursverslag gemaakt en de cijfers aangedragen.

Het CBF vraagt ook om het beleidsplan. Zowel de jaarverslagen als de beleidsplannen zijn in te zien bij Documenten

De goedkeuringseisen vanuit het CBF zijn strenger en uitgebreider dan de eisen van de Belastingdienst voor erkenning tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Erkenning vanuit het CBF betekent tevens erkenning als ANBI.

Behalve de penningmeester heeft ook de voorzitter direct inzicht in de stand van zaken van de bankrekening. Dit voorkomt mogelijk frauduleus handelen.

Vrijwilligers

Binnen Sahelp is iedereen vrijwilliger. Zowel het bestuur, collectanten als andere ondersteuners krijgen voor hun inzet geen geld. U kunt zich bij ons aanmelden voor zowel bestuurlijke als voor ondersteunende activiteiten.

Ervaringen met Sahelp en Burkina Faso

Leo van der Zwan

Burkina Faso kenner

Wobine Buijs

Burgemeester Oss

Frits Wegerif

Sahel bewoner

Sommigen noemen hem een recidivist en weer anderen een activist. Dat zou je toch niet verwachten van deze rustig pratende kwiek ogende 72-jarig Leo. Toch is het ook wel weer voorstelbaar. Lees meer

Ontwikkelingshulp is niet eenvoudig: een donatie en zelfs een waterpomp zijn vaak maar een druppel op de gloeiende plaat. Maar soms kun je een dorp in Burkina Faso helpen om zich echt eigenaar ….. Lees meer

Wie is Frits Wegerif zal menigeen zich afvragen. Zowel in Nederland als in Burkina Faso zal dit weinig reactie’s opleveren. Dit wordt echter anders als je in het noorden van Burkina Faso vraagt naar Frits Sahel. Lees meer

 

"Wat verbindt en wat verdeelt het leven van een Nederlander en een Burkinabè ":

Beiden leven in Vrijheid en Democratie.

Zij leven in hitte-droogte en blijvende achterstand